Tillgängliga dygnet runt
Fler kontaktuppgifter ›

Varmt välkommen till Västerbo

Västerbo Social Omsorg är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som av olika anledningar behöver stöd och omsorg. Vi har en gedigen erfarenhet att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik. Vår verksamhet bygger på en värdegrund som genomsyras av grundvärderingar som tar avstamp i allas lika värde och rätt att finna en plats i samhället. Vi har ett bio-psykosocialt synsätt på människan vilket också avspeglas i personalgruppen. Vi arbetar utifrån BBIC.

Vi tror på ett salutogent synsätt där människans delaktighet och vilja till mening och begriplighet underlättar utveckling mot ett självständigt vuxenblivande. Anknytningsteori och lågaffektivt bemötande är en självklar grundsten i hur vi bemöter ungdomarna. Alla våra behandlare har utbildning i TMO, traumamedveten omsorg, vilket ger bra förutsättning för god återhämtning. Västerbos personal har god kunskap inom HBTQIA+ och spetskompetens finns inom genusvetenskap.

Våra verksamheter

hvb hem

Västerbos tre olika HVB-hem riktar sig till ungdomar 15-19 år samt 16-20 år. Samtliga HVB bemannas dygnet runt och behandlingsarbetet sker utifrån ett salutogent synsätt.

Läs mer ›

Stödlägenheter

Stödlägenheterna är i Malmö och är till för ungdomar mellan 16 till och med 20 år som klarar ett eget boende med visst vuxenstöd. De unga får en kontaktperson som fungerar som stöd i boendet.

Läs mer ›

Öppenvård

Västerbo öppenvård vänder sig till ungdomar, 13-24 år, med psykosocial problematik, missbruk, trauma, självskadebeteende, hemmasittare samt annan psykisk ohälsa.

Läs mer ›

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Hvb-hem

Fler verksamheter

My next move

Välkommen till My Next Move (MNM) i Malmö, en öppenvårdsbehandling som erbjuder strukturerade behandlingsinsatser för ungdomar mellan 13-24 år samt deras familjer och nätverk. MNM ger möjlighet till en individanpassad ungdomsvård där den unge stöttas utifrån specifika insatser vilka möjliggör en förändring i den unges livssituation.

Läs mer ›

Brofästet

I vacker, drogfri miljö erbjuder Brofästet en väg till självständighet och aktivt deltagande i samhället. Vi arbetar individanpassat med fokus på den enskildes styrkor och förutsättningar inom olika livsområden så som sysselsättning, alkohol- och narkotikaanvändning, psykisk- och fysisk hälsa, familj och umgänge samt rättsliga problem. Brofästet erbjuder boende, social rehabilitering, sysselsättning och fritidssysselsättning.

Läs mer ›