Affektskola

Kommunikation och känslohantering

Affektskola är en psykopedagogisk metod som vi använder i specifika behandlingsprogram samt individuellt i det terapeutiska arbetet med den unga. Målsättningen med metoden är att öka ungdomens affektmedvetenhet och därmed uppnå lyhördhet för egna och andras känslor. Att skilja på grundaffekter, känslor och emotioner ökar självkännedom och främjar hälsa.

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Hvb-hem