Anknytning

Relationsskapande

Den unga behöver en trygg anknytning till minst en vuxen person och på våra HVB har den unga en kontaktperson som hen utvecklar en djupare relation till. Att bygga relation är en av de viktigaste delarna i Västerbos behandlingsarbete, vid en trygg anknytning känner sig den unga förstådd och skyddad.

Barn i alla åldrar behöver en vuxen som kan ge trygghet och känslomässig närhet. Att ha vuxna nära som fungerar som en trygg hamn att hämta stöd och omsorg från hjälper den unga att utveckla sin identitet och stärka sin självkänsla. Alla kan lära sig att hantera och förändra svårigheter i anknytning under livets gång, där behandlarna har en viktig funktion som rollmodeller där de två drivkrafterna- att komma nära och utveckla en djup och förtroendefull relation samtidigt som betydelsen av individualitet, att vara autonom och självständig är en viktig del i behandlingsarbetet.

Att bygga en bärande relation och utveckla en trygg anknytning innebär lyhördhet, känslomässig tillgänglighet och validering av behandlaren. Att hjälpa den unga att ta hand om, prata om och reglera sina känslor, utveckla tillit och acceptans att våga visa sin sårbarhet och rädslor.

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Hvb-hem