Behandlingsprogram

Individualiserad behandling

Individuella behandlingsprogram utformas utifrån evidensbaserade metoder där Kognitiv beteendeterapi (KBT) och inlärningsteori utgör grunden. På My Next Move arbetar vi utifrån kommunikationsstilen MI, motiverande samtal, och använder manualbaserade program så som A-CRA/ CRAFT, DBT-inspirerat självskadeprogram, EMDR, Social färdighetsträning och anhörig/familjestöd. 

Behandlingsprogrammets innehåll och omfattning planeras utifrån uppdrag, grundläggande kartläggning och ungdomens behov. Inom öppenvården arbetar psykologer, socionom/terapeut, präst och behandlingsassistenter (coacher).

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Hvb-hem