Mentalisering

Perspektivtagande

Mentaliseringsteorin handlar i grunden om att alla är vi unika och upplever situationer på olika sätt. Behandlingsarbetet består främst i känsloreglering och träning i att hantera känslor såsom ilska, sorg, rädsla och skam. Genom olika färdigheter att hantera starka känslor, kan vi lära oss att bromsa oss själva genom förståelse för vad som triggar våra reaktioner samt hur det påverkar andra. Mentalisering är ett viktigt verktyg i relationer och konflikthantering

Genom ökad självkännedom blir det möjligt att vara tydlig mot andra så att de bättre kan förstå dig och onödiga konflikter och missförstånd kan undvikas. Det kan låta självklart, men för många av våra ungdomar krävs det ständig övning och inre arbete.

Mentalisering är relationell och utvecklas i nära relationer redan från födseln. Omsorgspersonen hjälper barnet att tolka och förstå sina egna känslor samt bekräftar barnets upplevelser.

I våra HVB boenden erbjuds en tillgiven miljö där personalen validerar och bär de ungas känslor och impulser. Att få möjlighet att bygga sin identitet, sätta ord på sina känslor och tankar leder till en större självkontroll och insikt i sina handlingar.

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Hvb-hem