Miljöterapi

En trygg bas

Det miljöterapeutiska arbetssättet präglar hela vår verksamhet och pågår kontinuerligt under den tid som ungdomen är placerad hos oss. Personalen bor dygnet runt med de unga och har daglig interaktion och öppen kommunikation om det som sker på boendet, vad som planeras och vad man tycker och känner.

Samtliga av Västerbo Social Omsorgs HVB och stödlägenheter strävar efter att de placerade ungdomarna ska uppleva en stabil social miljö och känna sig säkra i våra boenden, en slags trygg bas att vila och utvecklas i.

I miljöterapi ingår självbestämmandet som en viktig del i behandlingsarbetet. Ungdomen ska vara delaktig och aktiv i sin egen förändringsprocess, vara med på behandlingskonferenser och få sin röst hörd. Det är en oerhört viktig del i motivationsarbetet, att få med den unge i den fysiska och sociala miljön under placeringens gång och då få möjlighet att lära sig praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personal och andra medboende. Personal och den unge samverkar aktivt mot gemensamma mål i behandlingsarbetet som utgår från en genomförandeplan.

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Hvb-hem