Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt förhållningssätt

Att arbeta med ett lågaffektivt förhållningssätt för att hantera utmanande beteende utgår ifrån omsorg och respekt för den enskilda människan och ett sätt att reducera upptrappning av en konflikt och motverka eskalering av en situation där ungdomen kan känna sig trängd. För personalen handlar det om att se till den egna responsen och det egna beteendet. Målsättningen är att skapa en verksamhet med en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på de ungdomar vi samarbetar med eller på annat sätt har ansvar för, i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoderna handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering. 

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Hvb-hem