MI

Motiverande samtal

Inom Västerbo social omsorg används MI andan som en av grundstenarna i kontakpersonsamtal, vardagliga samtal och i terapi.  MI består både av ett förhållningssätt och en samtalsteknik som går hand i hand. Förhållningssättet i MI kallas MI-andan, att skapa en miljö, atmosfär och ett bemötande som präglas av empati, acceptans, samarbete och respekt för autonomi och självbestämmande inom de ramar som finns att förhålla sig till.

I samtalen använder vi oss av aktivt och empatiskt lyssnande och empatisk kommunikation där vi vill stärka känsla av kompetens och självtillit, framkalla diskrepans och förändringsprat, respektera motstånd och arbeta ed vår egen förmåga att förstå vad ungdomen uttrycker.

Både förhållningssättet och samtalstekniken i MI innebär att hjälpa ungdomen att upptäcka, hämta fram, förstärka och förankra motiv för förändring.

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Hvb-hem