TMO

Traumamedveten omsorg

Trauma kan definieras som psykologiskt påfrestande händelser som ligger utanför en människans referensram och ofta innefattar intensiv rädsla, ångest och hjälplöshet.

Alla som arbetar med barn eller unga kommer att möta barn och unga som gått igenom trauman och som har svåra upplevelser med sig i sitt bagage. Förutom den ungas eget lidande kan det innebära att omgivningen utsätts för stora utmaningar och starka känslor av otillräcklighet.

Vuxna behandlare som arbetar med de utsatta ungdomarna behöver ha en utbildning i traumamedveten omsorg, och samtliga i Västerbos personalgrupp har genomgått och ska genomgå en utbildning i TMO. TMO bygger på en förståelse om oss själva och våra medmänniskor, ett förhållningssätt med respekt, lågaffektivt bemötande samt lekfullhet.

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Hvb-hem