EMDR

Traumaterapi

EMDR är en speciell psykologisk traumabehandling som främst används för att behandla personer som mår psykiskt dåligt efter traumatiska upplevelser. Det kan vara olika traumatiska upplevelser såsom övergrepp, överfall, olyckshändelser, naturkatastrofer eller krig som har utvecklats till en post traumatiskt stressyndrom (PTSD).

EMDR har sin utgångspunkt i en modell för hur information bearbetas i hjärnans minnessystem. Metoden kombinerar flera olika psykoterapeutiska skolor b la psykodynamisk teori, kognitiv beteendeterapi samt systemteori.

Behandlingen kombineras med bilateral stimulering, vilket oftast sker via ögonrörelser och dämpar det känslomässiga innehållet i starkt obehagliga minnen så att en bearbetning kan ske.

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Hvb-hem